Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

SF-CARAVAN RY

Yhdistyksen säännöt


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Oulun Seutu ry
Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.
Jäsenyhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”.
Mikäli jäsenyhdistys eroaa tai se erotetaan liiton jäsenyydestä, sen oikeus yhdistelmän ”SF-Caravan” käyttämiseen nimessään päättyy. Eronnut tai erotettu jäsenyhdistys ei saa myöskään käyttää nimessään tai toiminnassaan muutakaan ilmaisua, tunnusta tai merkkiä tms., joka viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.
Jäsenyhdistyksen on muutettava nimensä ja rekisteröitävä se yhdistysrekisteriin kolmen kuukauden kuluessa eron tai erottamisen tultua lainvoimaiseksi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Yhdistys edistää jäsentensä yhteistoimintaa eri tavoin, oikeaa karavaanarihenkeä ja pysyvää harrastusta leirintämatkailuun.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää kokouksia, retkiä, leirejä, treffejä, illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavia tilaisuuksia jäsenilleen
- järjestää jäsenilleen opastusta ja neuvontaa toimialaansa koskevissa asioissa
- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
- vaikuttaa toimialueellaan leirintämatkailun edellytysten syntymiseen ja parantamiseen ja niiden edistämiseen
- tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja eri yhteisöihin
Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianomaisen luvan tarvittaessa saatuaan
- järjestää arpajaisia ja myyjäisiä ja varainkeräyksiä
- harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä, rinnakkais-, kunnia- ja yhteisöjäseniä.
Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle.

Jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi erityisesti ansioituneen henkilön.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa voimassa olevan jäsenmaksun.

Rinnakkaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa, ja joka suorittaa päätetyn jäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.
Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja myötävaikuttaa sen toimintaan ja suorittaa päätetyn jäsen- tai muun vastaavan maksun.

4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5 § KURINPITOTOIMET
Jäseneen voidaan kohdistaa seuraavia kurinpitotoimenpiteitä:
- erottaminen jäsenyydestä
- määräaikainen erottaminen jäsenyydestä
- rahasakko
- julkinen varoitus
- varoitus
- huomautus
- jäsenpalveluiden epääminen, kuten oikeus kausipaikan vuokraamiseen
Kurinpitotoimien luonteesta päättää hallitus. Ankarin seuraamus on erottaminen jäsenyydestä. Rahasakkoa (sopimussakkoa) voidaan käyttää niissä tilanteissa, joissa jäsen on aiheuttanut taloudellista vahinkoa yhdistykselle. Rahasakon käyttäminen ei poista yhdistyksen oikeutta periä lisäksi todellista vahinkoa vastaava korvaus jäseneltä.

6 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN
Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa ja näissä säännöissä määrätyillä perusteilla.
Yhdistys voi erottaa jäsenen seuraavilla perusteilla:
1. Jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta eikä ole huomautuksen saatuaan suorittanut sitä asetetussa määräajassa
2. Jäsen on laiminlyönyt muut jäsenvelvoitteensa. Tämä koskee myös niitä velvoitteita, jotka liittyvät jäsenen ja yhdistyksen väliseen matkailuvaunun ja/tai –auton kausipaikan vuokrasopimukseen, tai että jäsen on muutoin rikkonut vuokrasopimuksen määräyksiä.
3. Jäsen on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa yhdistykselle
4. Jäsen on toiminnallaan halventanut yhdistyksen ja/tai SF-Caravan ry:n (=liiton) toimintaa ja arvostusta
5. Jäsen ei ole noudattanut kurinpitomääräyksiä, jotka yhdistys on asettanut tai antanut tai jotka liittyvät kausipaikan vuokrasopimukseen
 
7 § EROTTAMISMENETTELY
Jäsenen erottamisesta ja muista kurinpitotoimista päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy ja päätös on perusteltava niin, että siitä ilmenee jäsenen erottamiseen johtanut toiminta ja menettely.
Ennen päätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi erottamispäätöksessä asetetussa määräajassa.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eikä ole kehotuksesta huolimatta maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa erääntymisestä.
Erottamismenettelyssä saadaan käyttää niitä yhteistietoja, jotka jäsenestä on kirjattu yhdistyksen jäsenrekisteriin. Muistutukset ja varoitukset saadaan toimittaa jäsenelle myös sähköisesti.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Kevät- ja syyskokouksen kutsuu koolle hallitus.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenistölle ilmoituksella yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, kirjeessä, sähköpostilla tai jäsenille jaettavalla tiedotteella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Yhdistyksen hallitus voi päättää, että kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mistä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.
Kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:

1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
2. Valitaan tilejä tarkastamaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
4. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,
5. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista,
6. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin,
7. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.
Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta. Käsiteltäväksi esitettävä asia tulee sisällyttää kokouskutsuun.

9 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet vuoron mukaan, erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi 1.1. -31.12.

10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

11 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.
Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Toiminnantarkastajan toimikausi on valintaa seuraava yhdistyksen tilikausi.
Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto sekä annettava yhdistyksen kokoukselle tarkastuksesta kirjallinen toiminnantarkastuskertomus. Toiminnantarkastuskertomus on toimitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen yhdistyksen kevätkokousta.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjen muuttaminen edellyttää lisäksi liiton hallituksen suostumuksen.

13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös on tehtävä kokouksessa, jossa päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Viimeisessä kokouksessa on tarvittaessa päätettävä yhdistyksen purkautuessa jäljelle jäävien varojen luovuttamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jäävät varat luovutetaan liitolle, tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle sen mukaisesti, mitä yhdistyksen viimeisessä kokouksessa on päätetty.


Säännöt ennakkotarkastettu 17.11.2016 SF-Caravan ry:n toimesta
Säännöt hyväksytty SF-Caravan ry 3.4.2017
Säännöt hyväksytty PRH 27.4.2017

Patentti- ja rekisterihallitus
Yhdistysasiat
Diaarinumero: 2016/001092Y
Rekisterinumero: 122.341

 

1618039
Last Week: 1 412
This Month: 4 897
Total: 1 618 039